Posts do Mês ‘março, 2015’


VENDIDA – Hikarimoyo Kujaku Long Fin, 30cm (R$290)

30 de março de 2015

Hikarimoyo Kujaku, 28cm (R$500)

30 de março de 2015

Hi Utsurimono, 24cm (R$320)

30 de março de 2015

VENDIDA – Doitsu Ki Matsuba Long Fin Mizuho Ogon, 19cm (R$180)

30 de março de 2015

Doitsu Kohaku, 41cm (R$960)

30 de março de 2015

Doitsu Hikarimuji Ogon Yamabuki, 19cm (R$200)

30 de março de 2015

Doitsu Hikarimuji Ogon Yamabuki, 16cm (R$200)

30 de março de 2015

Doitsu Hikarimuji Ogon Platina, 27cm (R$440)

30 de março de 2015

VENDIDA – Doitsu Hikarimuji Ogon Platina, 19cm (R$200)

30 de março de 2015

VENDIDA – Doitsu Hikarimoyo Kujaku Long Fin, 20cm (R$180)

30 de março de 2015

© Copyright 2010 Cubos. Obrigado pela visita!